dokument ke staženi zde
Všeobecné obchodní podmínky ABCraft, s.r.o. platné od 01.01.2017 I. dodávka Dodávkou zboží dle tohoto dodacího listu uzavírají smluvní strany kupní smlouvu dle všeobecných obchodních podmínek vydaných obchodní firmou ABCraft, s.r.o., se sídlem Ostašovská 146, Liberec XX, PSČ: 460 10, platných od 01.01.2017. Zboží bylo dodáno na základě závazné objednávky, která tvoří nedílnou součást této kupní smlouvy. Dodavatel se zavazuje dodat řádně objednané zboží na místo dodání v termínu nebo lhůtě uvedené v potvrzení objednávky odběratele dodavatelem. Objednávka bude vyřízena předáním zboží dle dodacího listu, který musí obsahovat následující náležitosti: označení odběratele, číslo, datum vystavení, popis zboží, počet měrných jednotek, celkovou cenu za dodané zboží, potvrzení o převzetí zboží (datum, podpis), případně důvodné výhrady odběratele při převzetí zboží. Potvrzením dodacího listu přijímá odběratel plnění v uvedeném rozsahu a souhlasí tak s případnými změnami ve složení objednaného zboží. II. Kupní cena a platební podmínky Smluvní strany se dohodly, že kupní cena zboží bude určena podle platného aktuálního ceníku uvedeného na internetových stránkách společnosti ABCraft, s.r.o. (http.\\ www.abcdrevo.cz) nebo na základě individuální cenové nabídky (přímo závislé na objednaném množství, platebních podmínkách apod.). Dohoda o ceně je uzavřena potvrzením vystavené nabídky odběratelem nebo přijetím objednávky dodavatelem. Odběratel je povinen zboží odebrat a uhradit v hotovosti nebo na účet dodavatele podle níže sjednaných podmínek. Dodavatel poskytne odběrateli dodavatelský kredit ve výši vystavené faktury („celkem k úhradě:“) bezúročně jen v rámci vyznačené splatnosti. Smluvní strany souhlasí, že faktura nebo dodací list má hodnotu cenného papíru, který je obchodovatelný. V případě poskytnutí kreditního rámce budou dodávky zboží nad tento rámec splatné v hotovosti nejpozději v den jejich dodání. Dnem zaplacení se rozumí den úhrady zboží v hotovosti nebo den připsání platby na účet dodavatele, případně den vyplacení částky dodavateli prostřednictvím pošty.   III. Jakost, odpovědnost za vady a reklamace Dodavatel odpovídá odběrateli za jakost dodaného zboží dle § 429 a následujících obchodního zákoníku. Nároky z vad zjevných, zjistitelných při přejímce zboží je odběratel povinen u dodavatele uplatnit ihned při přejímce zboží, a to zápisem v dodacím listu, kde odběratel může navrhnout způsob vyřízení reklamace. Nároky z vad skrytých může odběratel u dodavatele uplatnit do konce záruční lhůty, a to ihned po jejich zjištění, písemně na adresu dodavatele, s tím, že přílohou bude vzorek zboží s vadami, aby dodavatel mohl tyto vady posoudit. O výsledku posouzení vad vyrozumí dodavatel bez zbytečného prodlení odběratele. Pokud dodavatel reklamaci uzná, poskytne odběrateli náhradní identické a bezvadné zboží nebo vystaví dobropis za dodané zboží s vadami s tím, že je odběratel povinen vrátit vadné zboží dodavateli v množství, v jakém jej obdržel a stavu, kdy byly vady zjištěny a to nejpozději v den dodání náhradního plnění nebo vystavení dobropisu. Pokud reklamace bude uznána za neoprávněnou, má dodavatel právo na úhradu nákladů spojených s vyřizováním bezdůvodné reklamace. IV. Přechod nebezpečí škody na zboží Nebezpečí škody na zboží, a to ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení zboží, přechází na odběratele okamžikem předání zboží dodavatelem odběrateli, resp.potvrzením odběratele na dodacím listu, či jiném dokladu o převzetí zboží. V. Smluvní sankce Pro případ porušení povinností stanovených v článku II. této smlouvy se odběratel zavazuje, za každé takovéto porušení povinnosti uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z dlužné částky. VI. Doba trvání a zánik smlouvy Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodacího listu oběma smluvními stranami. Tato smlouva se uzavírá na dobu až do plného zaplacení převzatého zboží. Tuto smlouvu nelze vypovědět. VII. Účinky zániku smlouvy Smlouva mezi stranami zaniká výhradně uhrazením sjednané ceny v plné výši včetně příslušenství na účet dodavatele nebo složením částky v hotovosti. VIII. Oznámení Jakákoliv oznámení ve smyslu ustanovení této smlouvy, která má předat jedna strana druhé, mohou být předána osobně nebo poštou, faxem či e-mailem. Doručovací adresa dodavatele je: ABCraft, s.r.o., Ostašovská 146, Liberec XXII, PSČ 460 10, mob.: 777 793 337, 777 793 339, fax: 488 840 000, e- mail: obchod@abcdrevo.cz, haidl@abcdrevo.cz nebo haidlova@abcdrevo.cz. Veškerá oznámení zaslaná doporučeně poštou, která se odesílateli nevrátí jako nedoručitelná, budou pokládána za doručená pátý den od jejich odeslání. Zprávy zaslané e-mailem nebo faxem se budou považovat za řádně doručené, pokud bude potvrzeno jejich přijetí a to buď poštou, faxem nebo e-mailem. IX. Úplné porozumění Tato smlouva vyjadřuje úplné porozumění stran, pokud jde o materiál a záležitosti, které obsahuje a ke kterým se vztahuje, a ruší a nahrazuje všechny předcházející smlouvy a dohody nebo závěry dohodnuté mezi stranami. X. Rozhodčí doložka Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. XI. Salvatorní doložka Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V případě uvedeném v předchozím odstavci se obě smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno. XII. Závěrečná ustanovení Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží odběratel a jedno dodavatel. Všechny dodatky a změny této smlouvy musí mít písemnou a číslovanou formu. Vztahy mezi stranami z této smlouvy se řídí z.č.513/1991 Sb. obchodním zákoníkem ČR, jakožto i dalšími právními předpisy České republiky. kupující prodávající
aktualizace 2021, ABCraft s.r.o.